Forsskålsymposiet 2016

Tryckfriheten 250 år: Hot, möjligheter och historiska arv

Datum: 24 november
Tid: 13:15-16:30
(16:00-16:30 Utdelning av Humtankpriset 2016*)
Plats: Östgöta nation, Stora salen
Fritt inträde, öppet för allmänheten

Under 2016 fyller Tryckfrihetsförordningen 250 år. Det var det första dokumentet i sitt slag i världen, tillsammans med Yttrandefrihetsgrundlagen utgör den fortfarande fundamentet för vårt öppna demokratiska samhälle. Tryckfrihetsförordningen värnar det fria ordet, rätten att ge ut tidningar, tidskrifter och böcker, och spridningen av information utan förhandsgranskning eller censur.

Årets Forsskålssymposium uppmärksammar tryckfrihetens betydelse och möjligheter, men också dess hot och utmaningar. Globalisering och internet har möjliggjort nya vägar för informations- och kunskapsspridning, men också föranlett en diskussion om kvarvarande förtryck i stora delar av världen. I många länder inskränks de demokratiska rättigheterna – en erinran om att grundläggande värderingar i ett samhälle inte kan tas för givna. Hot och förföljelse via sociala medier, förändringar i journalisters och forskares arbetsvillkor, och utmaningar mot offentlighetsprincipens funktionssätt, är exempel på frågor som berör även Sverige.

Se inspelningen av Forsskålsymposiet 2016

*"Humtank arbetar för att stärka humanisters samverkan och det som tidigare kallades ”tredje uppgiften”. Vi vill att humanioraforskare ska få bättre möjligheter att sprida sina resultat, kommunicera med allmänheten och samarbeta med aktörer utanför akademin. Som ett led i denna strävan har vi instiftat Humtankpriset. Det ska gå till en akademiker som särskilt förtjänstfullt synliggjort humanioras betydelse i offentligheten."

2016 års Forsskålföreläsare

2016 års hedersföreläsare är Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Hans föreläsning har titeln 1766 års tryckfrihetsförordning – bara en antikvitet eller ett levande arv? Med utgångspunkt i frihetstiden kommer han att beskriva rättsutvecklingen och hur den står sig i dagens föränderliga medielandskap.

2016 års Forsskålpanel

Föreläsningen följs av ett panelsamtal under ledning av Ulrika Knutson, journalist och före detta ordförande i Publicistklubben. Paneldeltagande är:

Lisa Irenius, kulturchef, Svenska dagbladet

Carl Gustaf Spangenberg, universitetslektor i rättshistoria vid Uppsala universitet

Anette Novak, journalist och utredare i den statliga utredningen ”En mediepolitik för framtiden”

Marcin de Kaminski, policyspecialist, yttrande- och nätfrihetsfrågor, Sida

Senast uppdaterad: 2023-06-09