Demokratins hälsa idag – och imorgon?

  • Datum: –15.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Föreläsare: Ludvig Beckman, Stockholms universitet; Åsa Lindestam, Riksdagens förste vice talman; Paneldeltagare är: Ulrika Mörth, Stockholms universitet; Thomas Bull, Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen; Folke Tersman, Uppsala universitet; Katarina Barrling, IPF. Moderator är Anna-Sara Lind, Uppsala universitet
  • Arrangör: Sveriges Riksdag, Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa, i samarbete med Utrikespolitiska föreningen
  • Kontaktperson: Mattias Vesterlund
  • Föreläsning

I samband med Riksdagens firande av demokratins genombrott och förste vice talman Åsa Lindestams besök i Uppsala den 8 november anordnar Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa ett symposium om "Demokratins hälsa idag – och imorgon?"

Mycket har hänt i Sverige och världen sedan demokratins genombrott. Hur har förväntningarna infriats och vilka utmaningar finns idag? I samband med Riksdagens firande av demokratins genombrott den 8 november arrangeras en tvärvetenskaplig konferens vid Uppsala universitet som tar temperaturen på dagens demokrati.

Symposiet, som inleds av förste vice talman Åsa Lindestam, sammanför några ledande specialister från olika vetenskapliga bakgrunder för att återspegla mångfalden i debatten om demokratins tillstånd.

Under första passet föreläser Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, om demokratins avgränsningsproblem: folket och rösträtten. Demokratin är trots att den praktiserats under lång tid i vissa avseenden oklar till sin innebörd. En oklarhet är vilka som bör utgöra folket - de som har rätt att delta i de politiska besluten. Svårigheten att avgränsa folket på ett för demokratin tillfredsställande sätt illustreras med åldersgränsen för rösträtt samt villkoren för medborgarskap. Den andra är oklarheten gäller idén om folksuveränitet eller föreställningen om att all offentlig makt utgår från folket. Tre alternativa förståelser är tänkbara – riksdagen som folkets företrädare, folkets makt över grundlagarna och folkviljans förverkligande.  Skillnaderna mellan dem och argumenten för och emot dem diskuteras.

Andra halvan av symposiet ägnas åt ett panelsamtal med Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap med inriktning mot europeisk politik vid statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet; Thomas Bull, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen och tidigare professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet; Folke Tersman, lärostolsprofessor i praktisk filosofi vid Filosofiska institutionen, Uppsala universitet och ledamot vid Kungl. Vetenskapsakademien, samt Katarina Barrling, statsvetare och docent vid Uppsala universitet samt forskare och seniorkonsult vid Institutet för personal- & företagsutveckling.

Moderator är Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

Symposiet arrangeras av Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa vid Uppsala universitet och Sveriges Riksdag, i samverkan med Utrikespolitiska föreningen.

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för allmänheten.

Ytterligare information