Samverkan över områdesgränserna

Uppsala Forum är ett samarbetsforum för Uppsala universitets världsledande forskning inom demokrati, fred och rättvisa. Verksamhetens långsiktiga mål är att främja institutionsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning och utbildning samt att öka internationaliseringen i miljön.

Uppsala Forums verksamhet

  • En stor del av den utåtriktade verksamheten är öppen för den intresserade allmänheten likväl som för all personal vid Uppsala universitet. I vårt evenemangsprogram återfinns seminarier, workshops och föreläsningar och ett attraktivt gästforskarprogram.

  • Forskare verksamma inom någon av Uppsala Forums enheter kan ansöka om medel för gästforskare, men även om mindre planeringsanslag och anslag för att anordna workshops eller konferenser vid Uppsala universitet. Ett särskilt anslagsprogram vänder sig till doktorander i Uppsala Forum-miljön.

Medverkande institutioner

I samarbetet ingår Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska fakulteten, Historisk-filosofiska fakulteten och Språkvetenskapliga fakulteten.

Forskning av världsklass och med lång tradition


Vid formulerandet av Uppsala universitets forsknings- och utbildningsstrategier 2009-2012 framhölls fred, säkerhet och demokrati som ett av lärosätets fem styrkeområden med forskning av världsklass och med lång tradition i Uppsala.

Det underströks att relevant forskning bedrivs vid flera enheter, där de mer centrala är institutionerna för freds- och konfliktforskning, juridik och statsvetenskap, avdelningen Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS), Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) och Hugo Valentin-centrum.

Det beslöts därför att samarbetet inom områden mellan dessa enheter områden skulle stärkas genom skapandet av ett forskningsforum för fred, demokrati och rättvisa, vilket också just fick namnet Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa.

Målen för samarbetet är bland annat att:


  • Främja institutionsöverskridande och tvärvetenskapligt samarbete inom Uppsala Forum, bl.a. genom gemensamma seminarier, workshops, föreläsningar, paneldebatter och kurser.
  • Uppnå en större internationalisering av forskningsmiljöerna vid de i samarbetet ingående enheterna.
  • Skapa goda förutsättningar för forskare och forskargrupper att generera ökad extern finansiering.
  • Att som en plattform för forskningsprogram och extern finansiering utgöra en tydlig partner för externa samarbetspartners.
  • Gemensamt arbeta för förbättringar inom utbildningen på forskar- och masternivå, där respektive enhets specialkunskaper och komparativa fördelar i större utsträckning kommer de övriga enheterna till del.
  • Tydligare integrera områdets enheter, forskning och intressenter samt ge verksamheten en tydligare koppling till praktiker inom relevanta områden.
  • Långsiktigt verka för att även införliva forskare och studenter från miljöer utanför Uppsala Forum.