Medverkande institutioner

Länkarna nedan leder till forskningsenheternas hemsidor.

Statsvetenskapliga institutionen
Vid Statsvetenskapliga institutionen bedrivs forskning inom statskunskapens alla delar: politisk teori med politisk filosofi och idéhistoria, svensk politik, jämförande politik, offentlig förvaltning och internationell politik. Praktiskt taget all forskning bedrivs i externfinansierade projekt. Metodisk mångfald, från avancerad statistisk analys till historisk metod och idéanalys, kännetecknar verksamheten. Makt- och demokratiproblem i Sverige, Europa och tredje världen är centrala studieobjekt i flertalet projekt.


Institutionen för freds- och konfliktforskning
Institutionen för freds- och konfliktforskning etablerades 1971 för att bedriva forskning och utbildning i ämnet freds- och konfliktkunskap. Institutionen bedriver forskning inom flera av freds- och konfliktforskningens huvudområden. Dessutom har institutionen utvecklat en egen databank med information om konflikter över hela värden under efterkrigstiden, the Uppsala Conflict Data Program (UCDP).


Juridiska institutionen
Vid den juridiska fakulteten i Uppsala bedrivs forskning inte endast inom de traditionellt centrala juridiska ämnena såsom civilrätt, internationell privaträtt, straffrätt, processrätt, finansrätt, offentlig rätt, folkrätt samt rättshistoria och allmän rättslära. Forskning bedrivs även inom många moderna specialområden, såsom miljörätt, bankrätt, barnrätt, internationell familjerätt, och medicinsk rätt. Forskningen bedrivs ofta i internationellt samarbete. Europafrågorna är centrala men även globaliseringens effekter studeras.


Svenska Institutet för nordamerikastudier (SINAS)
Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS) är till en del ett forskningsinstitut med samhällsvetenskaplig inriktning. SINAS fokuserar på två typer av studier: de som specifikt rör Nordamerika och de som berör relationerna mellan Sverige och Nordamerika. SINAS erbjuder också ett brett kursutbud på såväl grundutbildnings- som forskarutbildningsnivå.


Hugo Valentin-centrum
Hugo Valentin-centrum är sedan 1 januari 2010 en sammanslagning av de två tidigare enheterna Centrum för multietnisk forskning och Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord. Hugo Valentin-centrum är i första hand ett forskningscentrum med fokus på minoritetsstudier och folkmordsforskning, där särskilt förhållanden i Norden, på Balkan samt Förintelsen och dess historia står i förgrunden. Utbildning på grund- och masternivå utgör en viktig del av verksamheten.


Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)
Vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) bedrivs forskning med syftet att öka och tillgängliggöra kunskaper om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna på en rad centrala områden. Här finns en vidsträckt och unik akademisk kompetens som tillsammans utgör både en tvärvetenskaplig forskningsplattform och en mötesplats mellan praktiker och forskare. Institutet bedriver forskning inom tre huvudområden: stat och marknad, Rysslands grannländer och identitetsformation. Vid sidan av forskning och kunskapsproduktion har IRES ett ambitiöst seminarie- och gästforskningsprogram och årliga workshops och konferenser.


Historisk-filosofiska fakulteten
Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet utgörs av elva institutioner och ett centrum för forskning inom främst minoritetsstudier och folkmordsforskning, Hugo Valentin-centrum. Bland de institutioner som bildar fakulteten återfinns historiska institutionen, filosofiska institutionen, konstvetenskapliga institutionen och institutionen för idé- och lärdomshistoria. Forskning och undervisning bedrivs också inom områdena arkeologi och antik historia, kulturantropologi och etnologi, litteraturvetenskap, musikvetenskap, speldesign, ABM och genusvetenskap.


Språkvetenskapliga fakulteten
Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har Nordens bredaste utbud av utbildning och forskning inom språk. Verksamheten sträcker sig från dagens språk i världen till dokumentation av språk på gränsen till utrotning. De institutioner som tillsammans bildar fakulteten är följande: Engelska institutionen, Institutionen för lingvistik och filologi, Institutionen för moderna språk och Institutionen för nordiska språk.